top of page

Vassiliki Papageorgiou

Latest Performances

7th Wine Festival, Anemotia, Lesvos 20.8.2022
Musical Theatre Erotokritos 28.7.2022
Getting ready for the concert, Anemotia, Lesvos 20.08.2022
24.7.2021. MytileneCastle
24.7.2021.MytileneCastle
Utrecht 30-10-2016
Gent Belgium 17-11-2016
Selim-Vassiliki-Dilek
Dilek - Vassiliki
Utrecht Holland 30-10-2016
Heraia-Pythagoreia Festival 2018 Samos I
Ellinotourkika Gent Belgium
1002 Nights, Athens, 2019
bottom of page