Heraia-Pythagoreia Festival 2018 Samos I

Orphic Hymn to the Goddess Hera at Heraion, Samos Island - with Tina Alexopoulou, Aliki Markantonatou, Zafiro Hatzifotiou, Vassiliki Papageorgiou, Chrisostomos Boukalis